PRIVACYVERKLARING

1.       GEGEVENSBESCHERMING

Wij zijn blij met uw bezoek op onze website. Met dit privacybeleid willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens conform artikel 13 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1.1    Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de beschreven gegevensverzameling en verwerking is de organisatie die in de colofon wordt genoemd.

1.2    Gebruiksgegevens

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk op onze webserver opgeslagen voor statistische doeleinden als protocol om de kwaliteit van onze webpagina’s te verbeteren. Deze gegevensverzameling bestaat uit

 • de pagina van waar het bestand wordt opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en tijd van de zoekopdracht,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
 • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
 • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zodanig wordt ingekort dat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld.
 • De genoemde protocolgegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

  2. GEGEVENSOVERDRACHT AAN DERDEN

2.1    Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens in het kader van de orderverwerking conform artikel 28 AVG door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en de bijbehorende processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan onze instructies en zijn daartoe contractueel verplicht.

2.2    Doorgifte van gegevens aan derde landen

Soms geven wij persoonsgegevens door aan een derde land buiten de EU. In alle gevallen hebben we ervoor gezorgd dat er een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd:

In het geval van [Google Analytics (VS)] volgt uit de overeenkomstige deelname aan de Privacy Shield Agreement (artikel 45 lid 1 AVG) een passend niveau van gegevensbescherming.

3. COOKIES

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die kunnen worden opgeslagen en gelezen op uw eindapparaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan personen kunnen worden gerelateerd.

Wij gebruiken sessiecookies en permanente cookies op onze websites. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG en in het belang van het optimaliseren of vergemakkelijken van de begeleiding van de gebruiker en het aanpassen van de presentatie van onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Op deze manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen via de betreffende browserinstellingen en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze webpagina’s dan mogelijk niet optimaal worden weergegeven en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

4. TRACKINGTOOLS

4.1 Google Analytics

Om onze website naar uw wensen in te richten, maken wij met behulp van Google Analytics pseudoniemen van gebruikersprofielen aan. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door ons kunnen worden gelezen. Op deze manier zijn wij in staat om terugkerende bezoekers als zodanig te herkennen en te tellen. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG of § 15, lid 3 TMG en in het belang om te weten te komen hoe vaak onze websites door verschillende gebruikers zijn bezocht.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Echter, omdat we IP-anonimisering op deze website hebben ingeschakeld, zal Google eerder uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd (er bestaat een adequaat niveau van gegevensbescherming conform artikel 45, lid 1 AVG via de deelname van Google aan het Privacy Shield) en alleen daar ingekort. We hebben met Google Inc. (VS) ook een contract gesloten voor de verwerking van orders overeenkomstig artikel 28 AVG. Google zal daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. Als u dat wenst, maak dan gebruik van een van de volgende mogelijkheden:

1.)       U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

2.)       De gebruikers kunnen daarnaast de registratie van de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. hun IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door een browser-plugin van deze link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

3.)       U kunt ook voorkomen dat Google Analytics uw gegevens vastlegt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij een volgend bezoek aan deze website permanent verhindert:

<a href=”javascript:gaOptout()”>Klik hier om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.</a>

5. RETARGETING GOOGLE

5.1    Retargeting-technologieën

Wij maken gebruik van Google retargeting-technologieën om u advertenties op andere websites aan te bieden die zo goed mogelijk zijn afgestemd op uw interesses. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden herkenningsfuncties van uw browser of eindapparaat opgehaald, wordt uw IP-adres geëvalueerd of wordt een herkenningsfunctie als klein tekstbestand (bijv. zogenaamde third-party-cookie) op uw eindapparaat opgeslagen. Uw gebruiksgedrag wordt geregistreerd wanneer u verschillende websites bezoekt. De kenmerken zijn pseudoniem ontworpen. Als u bent ingelogd met uw Google account, kunnen deze functies direct aan uw profiel worden toegewezen. Google kan uw bezoeken aan onze websites associëren en opslaan met uw functies om u te voorzien van gerichte reclame op andere websites. Op deze manier kan Google ook het vorige bezoek aan onze website bepalen. Uw eindapparaat en uw browser worden herkend door Google, bijvoorbeeld wanneer u een pagina oproept die namens Google reclame weergeeft.

5.2 Remarketing

Wij kunnen op onze websites trefwoorden verstrekken die uitspraken bevatten over de inhoud van de website, zoals aangeboden producten. Google ontvangt deze trefwoorden, die geen persoonlijke of gevoelige informatie bevatten. Als u een pagina met bepaalde trefwoorden over producten bezoekt, slaat Google deze op en kent deze toe aan uw pseudoniemherkenningskenmerken. Google kan deze link gebruiken om te bepalen of en, zo ja, welke van onze advertenties aan u worden getoond.

5.3 Cross Device Remarketing

Google kan de pseudoniemen van uw eindapparaten zoals tablet, smartphone en e-mailbox technisch met elkaar verbinden (cross device marketing). Er wordt van uitgegaan dat u in het verleden akkoord bent gegaan met deze gegevensverwerking met Google. Dit stelt Google in staat om reclamecampagnes te richten op verschillende apparaten.

Uw gegevens worden doorgegeven aan Google en opgeslagen in de VS. Volgens artikel 45 lid 1 AVG vormt de deelname van Google aan het Privacy Shield een adequaat niveau van gegevensbescherming. We hebben met Google Inc. (VS) ook een contract gesloten voor de verwerking van orders overeenkomstig artikel 28 AVG. Google zal daarom alle informatie uitsluitend gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

6. SOCIALMEDIA-PLUGINS

Om redenen van gegevensbescherming integreren wij geen socialmedia-plugins direct in onze website. Daarom worden er bij een bezoek aan onze pagina’s geen gegevens doorgegeven aan socialmediadiensten zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Google+. Profielvorming door derden is daarom uitgesloten.

U hebt nog steeds de mogelijkheid om geselecteerde pagina’s te delen met een klik op de Facebook- of Twitter-knoppen en u kunt zien hoe vaak ze in het verleden zijn gedeeld wanneer u de berichten bekijkt.

7. UITLEG OVER DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om uw gegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij gebruiken een encryptieprocedure op onze pagina’s. Uw gegevens worden van uw computer naar onze server verzonden en omgekeerd via het internet met behulp van TLS-codering. U herkent dit aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresbalk begint met https:// .

8. UW RECHTEN ALS GEBRUIKER

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als gebruiker van de website bepaalde rechten:

 1. Recht op informatie (artikel 15 AVG):

U hebt het recht om bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Indien dit het geval is hebt u het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de informatie zoals gespecificeerd in artikel 15 AVG.

 1. Recht op rectificatie en verwijdering (artikel 16 en 17 AVG):

U hebt het recht om onmiddellijke rectificatie te verzoeken van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, in het voorkomende geval, om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om te eisen dat de betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist indien een van de in artikel 17 AVG genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

 1. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te eisen als aan één van de voorwaarden van artikel 18 AVG is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking voor de duur van een onderzoek.

 1. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG):

In bepaalde gevallen, die gedetailleerd worden opgesomd in artikel 20 AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

 1. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG):

Indien gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 onder f) (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er verifieerbare, dwingende redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 1. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Conform artikel 77 AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende gegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het recht van beroep kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van vermoedelijke overtreding.

9. CONTACTGEGEVENS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Onze verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming is u graag van dienst met informatie of suggesties op het gebied van gegevensbescherming:

Dr. iur. Christian Borchers

datenschutz süd GmbH

Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de

E-mail: office@datenschutz-sued.de

Telefoon: +49 (0) 931 – 30 49 76 0

10. VERDERE INHOUD VAN HET PRIVACYBELEID

10.1  Prijsvragen

Wij gebruiken de informatie die u in het kader van prijsvragen verstrekt uitsluitend om de winnaars te bepalen en te contacteren (artikel 6 lid 1 onder f) AVG). De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Wij sluiten het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden uit. Wij zullen deze gegevens onmiddellijk na afloop van de overdracht van de prijs verwijderen of als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens. Met uw toestemming sturen wij informatie die u ons in het kader van prijsvragen verstrekt aan de door ons geselecteerde samenwerkingspartners. Als u hebt gewonnen, publiceren wij met uw toestemming ook uw naam op onze websites.

10.2 Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om onze nieuwsbrief te bestellen. Indien u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven om u per e-mail te informeren over onze eigen producten en diensten, zullen wij deze verwerken op basis van artikel 6 lid 1 onder a) AVG.

De nieuwsbrief wordt verstuurd door MailChimp. MailChimp is een dienst van MailChimp, een dienst in de VS. Het gebruik van MailChimp op onze website zorgt er in wezen voor dat e-mails betrouwbaar worden verzonden en vooral ook hoogstwaarschijnlijk niet in het spamfilter terechtkomen.

Het adequate gegevensbeschermingsniveau voor de verwerking van gegevens door MailChimp wordt gewaarborgd door de Privacy Shield-certificering (lijstvermelding). Er is ook een orderbehandelingscontract met MailChimp.

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de tot op heden uitgevoerde verwerking. Als de toestemming wordt ingetrokken, stoppen wij met de betreffende gegevensverwerking.

Als u in de toekomst geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven, bijvoorbeeld via de link om u af te melden voor de nieuwsbrief, die u in elke nieuwsbrief-e-mail vindt.

10.3 Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een webformulier. Om gebruik te maken van ons contactformulier hebben we uw naam en e-mailadres nodig. U kunt meer informatie verstrekken, maar u hoeft dit niet te doen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6 lid 1 onder b) AVG. Wij verwerken uw gegevens in ons belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10.4 Online winkel

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens die u ons in het kader van een bestelproces conform artikel 6 lid 1 onder b) AVG uitsluitend voor de verwerking van uw bestellingen. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de status van uw bestelling.

10.5 Facebook bedrijfspagina

Wij beheren een officiële Facebook-pagina onder de URL https://www.facebook.com/outdoorchef.official/ op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Op geen enkel moment verzamelen, bewaren of verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers op deze site. Bovendien wordt er geen andere gegevensverwerking door ons uitgevoerd of geïnitieerd. De gegevens die u op onze Facebook-pagina invoert, zoals opmerkingen, video’s of afbeeldingen, worden door ons op geen enkel moment voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt.

Facebook maakt op deze pagina gebruik van zogenaamde webtrackingmethoden. Houd rekening met het volgende: Het kan niet worden uitgesloten dat Facebook uw profielgegevens gebruikt om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te evalueren. Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van uw gegevens door Facebook.

10.6 Sollicitaties

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij gegevens van u die wij nodig hebben voor de sollicitatie. Dit kunnen contactgegevens zijn, alle gegevens met betrekking tot de sollicitatie (cv, certificaten, kwalificaties, antwoorden op vragen, enz.) en, indien nodig, bankgegevens (om reiskosten te vergoeden). De wettelijke basis hiervoor wordt gevormd door § 26 van de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de gegevensbescherming).

Indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat, worden de gegevens gewist zodra de opslag niet meer nodig is of het legitieme belang bij de opslag is verstreken. Als u niet wordt aangenomen, zal dit normaal gesproken uiterlijk drie maanden na afloop van de sollicitatieprocedure het geval zijn.

In individuele gevallen kunnen individuele gegevens voor een langere periode worden opgeslagen (bijv. voor reiskostenvergoeding). De duur van de opslag is dan afhankelijk van de wettelijke opslagverplichtingen, bijvoorbeeld krachtens de Abgabenordnung (Duitse belastingwetgeving) (6 jaar) of het Handelsgesetzbuch (Duits Wetboek van Koophandel) (10 jaar).

Als u niet wordt aangenomen, maar uw sollicitatie is nog steeds interessant voor ons, vragen wij u of wij uw sollicitatie voor toekomstige vacatures mogen behouden.

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Intern in ons bedrijf zijn de toegangsmogelijkheden beperkt tot de personen voor wie de toegang daadwerkelijk noodzakelijk is (bijvoorbeeld omdat zij verantwoordelijk zijn voor de selectie van sollicitanten of de aanwervingsbeslissingen).

Indien nodig maken wij gebruik van dienstverleners die strikt gebonden zijn aan instructies, die ons bijv. op het gebied van EDP of de archivering en vernietiging van documenten ondersteunen en met wie afzonderlijke contracten voor de verwerking van orders zijn afgesloten.